HR-Rådgivning

Vi erbjuder konsultation inom HR. Oavsett om man som arbetsgivare är bunden till kollektivavtal eller ej

Visste du att arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga och förkorta sjukskrivningar på arbetsplatsen?

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Visste du att arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga och förkorta sjukskrivningar på arbetsplatsen?

Gäller även rehabiliteringsplan för återgång i arbete.

Vad är arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd?

Xpendo lotsar dig igenom hela processen, från behovsanalys till ansökan och kontakt med godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd samt dokumentation.

Bidraget kan ge dig upp till 10 000 kr per anställd/år, max 200 000 kr per arbetsgivare/år

Friskare arbetare med utökat bidrag!

Så här funkar det!

Bidraget kan användas vid:

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk för att den anställde blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställde att återgå i arbete efter sjukskrivning
  • Om den anställde riskerar att bli långvarigt sjukskriven

Bidragen kan sökas flera gånger i flera steg allt efter behov. Bidrag betalas ut så länge det finns pengar kvar för året.

Genom förstärkt rehabilitering kan bidrag sökas för att:

  • Utreda
  • Planera
  • Initiera
  • Genomföra
  • Följa upp

Xpendo lotsar dig genom alla steg!

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro – arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Åtgärderna som du ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att förebygga, sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång för en medarbetare som är sjukskriven.

Medicinsk eller annan behandling ingår inte, utan det ska vara arbetsplatsinriktade stödåtgärder.

Plan för återgång i arbete- arbetsgivaren ansvar

Enligt 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB) ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Du ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

I praktiken innebär det att arbetsgivaren senast dag 30 ska ha upprättat en plan för återgång i arbete om arbetsförmågan antas vara nedsatt i minst 60 dagar. Detta innebär egentligen att arbetsgivaren redan dag 15 behöver ta ställning till om rehabplan ska upprättas.

Syftet med planen
Planen är främst ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta en tidig återgång i arbete. Planen ska i den utsträckning det är möjligt upprättas i samråd med arbetstagaren. Arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka i sin rehabilitering (30 kap. 7 § SFB).

Då behöver du ta fram en plan
Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, så ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.

Utifrån arbetstagarens läkarintyg ska du göra ett antagande om när han eller hon kan komma tillbaka i ordinarie arbete. Om det inte är möjligt, så kan du tillsammans med din arbetstagare göra ett antagande om när den anställde kan börja arbeta.

Situationer som inte kräver en fullständig plan

Om arbetstagaren förväntas kunna återgå helt i arbete inom 60 dagar, så behöver du bara dokumentera ditt ställningstagande istället för att ta fram en plan. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan börja arbeta inom 60 dagar, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.

Om arbetstagaren kan återgå helt i arbete utan några särskilda insatser och oavsett sjukskrivningens längd, så behöver du bara dokumentera skälen till det. Skulle det senare visa sig att arbetstagaren inte kan återgå i arbete utan insatser, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.

Om arbetstagarens hälsotillstånd innebär att återgång i arbete inte är möjligt, inte ens med rehabiliterande åtgärder, så behöver du inte ta fram en plan utan dokumenterar bara ditt ställningstagande. Om du är tveksam eller om det senare visar sig att arbetstagaren trots allt kan återgå i arbete, så ska du ta fram en plan så snart som möjligt.

Om arbetstagarens hälsotillstånd för tillfället innebär att hen inte kan delta i planeringen får planen vänta tills hälsotillståndet har förbättrats. Du behöver då bara dokumentera ditt ställningstagande.

Du kan i förtroende vända dig till Xpendo gällande alla delar som rör dokumentation, bedömning, eventuell rehabplan, ansökan om bidrag och uppföljning.

Ibland räcker det med dokumentation för framtida bruk, förutsättningar kan förändras, behov av rehabplan kan uppstå längre fram. Ibland är inte rehab en möjlig väg. Vi kan hantera allt detta och underlätta din vardag!

Xpendo- din rehablots!

Image

HR-Rådgivning i korthet

Vi erbjuder konsultation inom HR. Oavsett om man som arbetsgivare är bunden till kollektivavtal eller ej så är dagens regelverk och lagar omfattande i förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Från rekrytering till uppsägning och allt däremellan!

Xpendo

Kunskap är nyckeln

Xpendo förenklar vardagen för både dig och dina anställda

Vår personal har över 30-års erfarenhet av lönehantering och HR frågor kontakta oss för prisuppgift

Visste du att arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga och förkorta sjukskrivningar på arbetsplatsen?

Uppdatera - Riskbedöma - Resursoptimera

HR-Arbete är ett strategiskt arbete både på kort och lång sikt. 

Xpendo lotsar dig genom alla steg!

Bidraget kan ge dig upp till 10 000 kr per anställd/år, max 200 000 kr per arbetsgivare/år